Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.startecoliving.nl/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/sites/www.startecoliving.nl/catalog/controller/startup/startup.php on line 95 Garantie & Conformiteit | Start Eco Living BV

Garantie & Conformiteit

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Start Eco Living BV) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Start Eco Living BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk aan Start Eco Living BV worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken of beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

4. Indien klachten van de afnemer door Start Eco Living BV gegrond worden bevonden, zal Start Eco Living BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Start Eco Living BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Start Eco Living BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Start Eco Living BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Start Eco Living BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

5. Start Eco Living BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

6. Deze garantie geldt niet indien:

A) De afnemer jegens Start Eco Living BV in gebreke is.

B) De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Start Eco Living BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.