Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.startecoliving.nl/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/public/sites/www.startecoliving.nl/catalog/controller/startup/startup.php on line 95 Privacyverklaring Start Eco Living BV | Start Eco Living BV

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is geldig bij geheel Celmar Group BV, bestaande uit de business units Celmar Engineering BV, Celmar Detacheren BV en Start Eco Living BV. Celmar Group BV, gevestigd aan Industrieweg 48 te Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat u onze website bezoekt. Op de website wordt er naar contactgegevens gevraagd indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier. Dit doen we om uw vraag of klacht af te handelen en om u eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening. Hieronder vallen: bemiddeling, detachering, werving & selectie, planning en personeels- en salarisadministratie. Daarnaast verzamelen wij gegevens ter optimalisatie van onze website. Dit houdt in dat wij inzicht hebben in locatiegegevens van bezoekers, zoekgegevens / zoektermen en de verblijfsduur op de website. Deze gegevens zijn echter anoniem en kunnen niet naar u als bezoeker worden herleid.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u door onze consultant bent benaderd en u laat inschrijven, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacybeleid.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Celmar Group BV verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 

Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende persoonsgegevens en/of documenten:

* NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

* Geboortedatum, geboorteplaats nationaliteit, leeftijd, geslacht.

* Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, arbeidsvoorwaarden en werkervaring.

* Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die uzelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

* Gegevens over beschikbaarheid en verlof.

* Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

* Pasfoto en video (introductie). Dit op vrijwillige basis.


Op het moment dat u voor Celmar Group BV kunt gaan werken:

* BSN-nummer, ID-bewijs en werkvergunning.

* Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 

Contactpersonen zakelijke relaties.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Celmar Group BV verwerkt van contactpersonen van zakelijke relaties de namen, contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) en functies van de contactpersonen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze medewerkers, website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@celmar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Celmar Group BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het doen van offertes en het vastleggen van orderbevestigingen.

* Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

* Het afhandelen van uw betaling.

* Om goederen en diensten bij u af te leveren.

* Het opstellen van contracten.

* Het kunnen aannemen / detacheren van personeelsleden.

Celmar Group BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Celmar Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

* Voor de belasting verplichte persoonsgegevens 7 jaar.

* Overige persoonsgegevens 2 jaar.

Dit termijn gaat in na het laatste moment van contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Celmar Group BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Celmar Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Celmar Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast is er sprake van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Celmar Group BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@celmar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Celmar Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Celmar Group BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op via onderstaande gegevens:

 

E-mail: info@celmar.nl.
Celmar Group BV: Industrieweg 48, 5731HR  Mierlo
Telefonisch: 0492-782147


Wijzigingen.

Celmar Group BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacybeleid. Het meest actuele privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Celmar Group BV.


Deze versie is opgesteld in december 2018